Naslovna

Obavljene edukacije u zdravstvenim ustanovama u februaru 2019. godine

Na osnovu čl. 15 stav 34. Statuta Komore medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo i Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja članova Komore, u saradnji sa Komorom organizirani su stručni skupovi – edukacije u slijedećim zdravstvenim ustanovama:

1. JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO 11.02.2019. GOD. 29 UČESNIKA
Tema : „ZAŠTITA NA RADU“
Predavač: Nermin Šabeta

2. KJU GERONTOLOŠKI CENTAR SARAJEVO 22.02.2019. GOD. 11 UČESNIKA
Tema: „ULOGA MEDICINSKE SESTRE U NJEZI KORISNIKA U TERMINALNOJ FAZI“
Predavač: Senada Glušac

3. JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO 22.02.2019. GOD. 40 UČESNIKA
Tema: „ZAŠTITA MEDICINSKIH SESTARA OD STRESA“
Predavač: Sadiha Dervišević

4. JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO 27.02.2019. GOD. 16 UČESNIKA
Tema: „PROCEDURA DOKUMENTIRANJA SESTRINSKIH POSTUPAKA“
Predavači: Lejla Šabanović i Mujo Karić
Tema: „AUDIT – PROFESIONALNA SESTRINSKA PRAKSA“
Predavači: Edina Vejo i Džejms Zeba

5. JU OPĆA BOLNICA „PRIM.DR. ABDULAH NAKAŠ“ SARAJEVO 27.02.2019. GOD.

Tema :„NJEGA PACIJENTA NAKON REANIMACIJE“
Predavač: Ajanović Elma 147 UČESNIKA

6. KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU 28.02.2019. GOD. 223 UČESNIKA
Teme i predavači:

„ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA SA AKUTNIM INFAKRTOM MIOKARDA“
Predavač: Selma Krajčin

„TRANSPORT PACIJENATA HELIKOPTEROM“
Predavač: Amra Bajramović

„RIZICI I LOKALNE KOMPLIKACIJE U PRIMJENI IV TERAPIJE“
Predavač: Nejra Palo

„ZNAČAJ TIMSKOG RADA U ZBRINJAVANJU POLITRAUMA“
Predavač: Samela Zelić

KOMORA MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARA KANTONA SARAJEVO JE IZVRŠILA BODOVANJE STRUČNIH SKUPOVA U SKLADU SA GORE NAVEDENIM PRAVNIM AKTIMA KOMORE.