Obavijesti

Planove edukacija za 2019. godinu zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo

Dana 07.02.2019. godine Komisija za stručna pitanja i stručno usavršavanje Komore razmatrala je dostavljene Planove edukacija za 2019. godinu zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo (JU DZKS nije dostavio svoj plan).

Komisija je, shodno Statutu Komore medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo i Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja, dala saglasnost za Planove edukacije za slijedeće zdravstvene ustanove:

1. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
2. JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo
3. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
4. JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
5. JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
6. JU Zavod za zdravsvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
7. JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
8. JU Gerontološki centar Kantona Sarajevo

Napomena: Sve prijavljene teme Komora će bodovati u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja članova Komore.