Naslovna

Saopštenje Komore medicinskih sestara – tehničara KS

Skladno članu 37. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo (službene novine Kantona Sarajevo br. 52/19) sve zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo donijele su odluku kojom je odobrena isplata razlika plata ljekarima i stomatolozima za mjesec novembar i decembar 2019. i mjesec januar i februar 2020.g. u odnosu na dosadašnje koeficijente. Isplata plaće za doktore medicine i stomatologije će se vršiti prema istom i u narednim mjesecima.

U vremenu kada se zdravstveni sistem suačava sa izazovima opstanka, uključujući i pandemiju COVID 19, kada se očekuje od zdravstvenih radnika da budu jedinstveni, da timski donose odluke, dešava se nešto što je definitivno nepoželjno.

Dok Svjetska zdravstvena organizacija (SZO/WHO) 2020. g. proglašava godinom medicinskih sestara i babica i dok sve zemlje okruženja cijene rad medicinskih sestara —tehničara, posebno u trenutnoj kriznoj situaciji kada su najviše izložene u radu, naše zdravstvene ustanove u KS donose odluke kojima se nagrađuju jedni, a rad drugih zanemaruje i diskriminira. To dovodi do podjele među zdravstvenim radnicima na one koji su značajni i one koji nisu. Ako je to zaista tako, onda će se i u trenutnim procesima rada uloge okrenuti u tom smjeru.

Jasno je da, dosadašnja zdravstvena politika u Kantonu Sarajevo, nije bila blagonaklona prema najbrojnijoj profesiji u zdravstvu, tj. medicinskim sestrama-tehničarima, kao i to da se glas profesionalaca u sestrinstvu kontinuirano zanemarivao, te da je profesija diskreditovana, posebno u donošenju reformskih planova u zdravstvu, kriznim situacijama, te vrednovanju rada, ističemo da čemo uložiti sve napore da radimo na tome da isto zaustavimo i promijenimo način dosadašnje prakse. Podsjećamo, donosioce odluka vezanih za zdravstvo i zdravstveni sistem da ne zanemaruju uloge medicinskih sestara-tehničara u očuvanju javnog zdravlja naroda, zdravlja porodice i zdravstvene njege bolesnih, a što je jasno definisano brojnim svjetskim i evropskim deklaracijama koje su donesene još u periodu 1978.g. i 1988.g.

Slijedeći propise navedenih deklaracija sestrinska profesija u našoj zemlji, pa i u KS se kontinuirano razvijala. Tako, danas među naširm članstvom imamo veliki broj medicinskih sestara-tehničara koje imaju visoko obrazovanje i akademske naobrazbe koje na žalost nisu prepoznate u zdravstvenom sistemu, niti se njihovo znanje adekvatno koristi i vrednuje, kao što se to radi u drugim zemljama, vjerovatno iz neznanja donosioca zdravstvenih odluka, ili zbog toga to se želi zadržati paternalizam u zdravstvu odnosno dominacija jedne profesije nad drugom.