Naslovna

Izdavanje i obnova licenci

Komora medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo izdaje i obnavlja LICENCE – ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD shodno članu 4. Zakona o sestrinstvu i primaljstvu „Sl. Novine FBiH 43/13“ (medicnske sestre – tehničari svih nivoa obrazovanja, psiho-gerijatrijske sestre – tehničari, pedijatrijske sestre – tehničari i akušersko-ginekološke sestre – tehničari), nakon obavljenog pripravničkog staa i položenog stručnog ispita.

Zahtjev za učlanjenje i izdavanje Licence – odobrenja za samostalan rad (obrazac Pristupnica) podnosi se matičnoj komori u roku od mjesec dana po položenom stručnom ispitu.

Potrebna dokumenta – ovjerene fotokopije:

1. diplome o završenoj školi,
2. uvjerenje o položenom stručnom ispiti,
3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja uvjerenja)
4. CIPS – prijava boravka u Kantonu Sarajevo (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja)
5. Osobe koje su mijenjale prezime trebaju dostaviti i vjenčani list, odnosno rodni list gdje ima navedena konstatacija o promjeni prezimena.
Licenca – odobrenje za samostalan rad izdaje se na period od 6 godina

NAČIN OBNAVLJANJA LICENCE – ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD:

Shodno Pravilniku o postupku izdavanja Licence, kao i sadržaju i izgledu Licence „Sl. Novine FBiH 46/10 i 75/13“ uz Zahjtev za obnovu licence – odobrenja za samostalan rad potrebno je dostaviti:

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj školi,
– Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispiti,
– Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja uvjerenja)
– Osobe koje su mijenjale prezime trebaju dostaviti i vjenčani list, odnosno rodni list gdje ima navedena konstatacija o promjeni prezimena – ovjerena fotokopija.
– Dokaz o obavljenoj edukaciji – priložiti certifikate o obavljenoj kontinuiranoj edukaciji u vremenskom periodu važenja prethodne Licence (6 god.) Uukupan zbir bodova 120 iz različitih vidova edukacije (stručna predavanja, seminari, simpozijumi, kongresi, objavljeni stručni i naučni radovi u infeksiranim časopisima.
– Vratiti prethodno izdatu Licencu – original, radi poništavanja iste i izdavanja nove,

Zahtjev za obnovu Licence se podnosi 60 dana prije isteka važeće Licence – odobrenja za samostalan rad.

Član KMSTKS koji ne ostvari 120 bodova po osnovu stručnog usavršavanja u toku važenja Licence, obavezan je polagati Licencni ispit pred Komisijom KMSTKS koju imenuje predsjednik KMSTKS. Izlazak na ispit se plaća shodno Cjenovniku KMSTKS.