Organi Komore

Na izbornoj Skupštini koja je održana 28.09.2018. godine izvršen je izbor slijedećih organa Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo:

Predsjednik KMSTKS – Prof. dr. Hadžan Konjo, DMT

Zamjenik predsjednika KMSTKS – Dževad Bećirspahić

Generalni sekretar KMSTKS –  Sead Džomba

DELEGATI SKUPŠTINE:

 • Predsjednika Skupštine KMSTKS Čengić Amil, KCUS
 • Zamjenik predsjednika Skupštine KMSTKS Amra Mahić, DZKSO

KCUS:

 1. Pandžić Samija
 2. Ajdinović Muamera
 3. Omerhodžić Mujo
 4. MA. Terzo Nermina
 5. Feriz Refija
 6. Dizdarević Alem
 7. Smajlović Aida
 8. Stojkanović Admira
 9. Džanko Samija
 10. Šehić Amela
 11. Trnka Mahir
 12. Džigal Fatima

JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo:

 1. Mušić Almina
 2. Gavrankapetanović Jasna

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO:

 1. Mahić Amra
 2. Sarajlić Jasminka
 3. Avdić Emina
 4. Hasanović Elma
 5. Čorbo Alma

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO:

 1. Eljšani Amela

UPRAVNI ODBOR KMSTKS:

 1. MA. Mulaosmanović Zineta , predsjednik
 2. Kapo Aida , član
 3. doc. dr. Ovčina  Amer, član
 4. dr. sci. Malešić Nada, član
 5. Džanko Samija , član
 6. Porović Sanija, član
 7. Balić Adnan, član
 8. MA. Dervišević Elvedin, član
 9. Hadžić Armin, član
 10. Grabovica Magbula, član
 11. Duraković Aner, član

NADZORNI ODBOR KMSTKS:

 1. Kurspahić Belma, predsjednik
 2. dr. sci. Eminović Ernela, član
 3. Kunovac Jasmin, član

Tužitelj KMSTKS :

 1. Safeta Beglerović.

Sud časti KMSTKS:

 1. Mikulić Katica, predsjednik,
 2. Kunić Mirela, član
 3. Hasanović Amira, član

KOMISIJE KMSTKS:

Komisija za medicinsku etiku i deontologiju:

 1. Amra Kurtović, predsjednica
 2. Mersiha Ramić, član
 3. Lejla Šabanović, član

Komisija za stručna pitanja i stručno usavršavanje:

 1. Vranj Sanela,predsjednik
 2. Hadzić Emina, član
 3. Isanović Amela, član
 4. Ćehajić Alen, član
 5. Bekrija Enes, član

Komisija za strateška pitanja i privatnu praksu:

 1. Lejla Ušanović, predsjednik
 2. Zinaida Sabljica, član
 3. Inel Sajnica, član

Komisija za ekonomsko-finansijska pitanja:

 1.  Midhat Sinanović, med. tehničar, predsjednik
 2. Elvedina Ćorić, med.sestra, član
 3. Belma Tarčin, med. sestra, član

Komisija za dodjelu nagrada:

 1. Munevera Musić,  predsjednik
 2. Indira Svoboda, med.sestra, član
 3. Emina Avdić, dipl.med.sestra, član

Komisija za dodjelu pomoći:

 1. Aziz Đogaz, predsjednik
 2. MA. Almedina Alihodžić, član
 3. Amela Deševac, član

Komisija za kvalitet i akreditaciju:

 1. Doc. dr. Amer Ovčina, predsjednik
 2. Jasna Gavrankapetanović, član
 3. MA. Nermina Terzo, član
 4. Danijela Ovčina, član
 5. Amela Eljšani, član