Naslovna

Provedene edukacije u 2021. godini

U skladu sa Zakonom o sestrinstvu  i primaljstvu „Službene novine FBiH“ br.  43/13, član 27. stav   1.2.3.4., i  Statutom Komore medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo (KMSTKS)  član 15 stav 16, potrebno je da zdravstvene ustanove donose Plan edukacije.

Provođenjem Plana edukacije sestre obnavljanju stečena znanja i usvajaju nova znanja, vještine i stavove u skladu sa najnovijim dostignućima i saznanjima iz područja sestrinstva.

 

Dana 15.02.2021. god. Komisije za stručna pitanja i stručno usavršavanje KMSTKS  razmatrala je dostavljene planove edukacije zdravstvenih ustanova za 2021. godinu i dala saglasnost za Plan edukacije slijedećih zdravstvenih ustanova:

 

 1. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
 2. Dom zdravlja Kantona Sarajevo
 3. Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo
 4. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
 5. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
 6. Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
 7. Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
 8. Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
 9. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
 10. Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
 11. KJU Gerontološki centar Sarajevo
 12. Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba (Dom Nahorevo)
 13. PZU Poliklinika SaNaSa
 14. PZU Poliklinika Eurofarm Centar

 

 

Provedene edukacije u 2021. godini

 

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

predavanje putem online platforme sa slijedećim temama:

 • „Upravljanje dokumentacijom zdravstvene njege u bolničkim uslovima“
 • „Menadžment palijativne njege u sestrinskoj kliničkoj praksi

 

 

OPĆA BOLNICA „PRIM.DR. ABDULAH NAKAŠ“ SARAJEVO

Simpozij medicinskih sestara – tehničara  „ULOGA MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA U ZBRINJAVANJU PACIJENATA SA COVID-19 I POSTCOVID SINDROMOM“

 

Dom zdravlja Kantona Sarajevo 

 • Stručni skup – predavanja na temu: „COVID-19  imunizacija – najnovije naučne informacije“,
 • Stručna radionica na temu „Praktično provođenje realizacije imunizacije protiv bolesti COVID-19“

 

 

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

Trening na temu „Trauma slučaj“

Predavanje na temu:  „Laboratorijska dijagnostika urgentnih stanja“

 

JU Zaod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo

Teme:  – „Uloga medicinske sestre- tehničara u procesu fizičkog sputavanja

psihijatrijskog  bolesnika“

 • Uticaj porodičnog okruženja za nastanak i težinu ovisnosti o alkoholu“
 • „ Kvalitet života ovisnika o opijatima na programu opijatske

supstitucione terapije u zavisnosti o stabilnosti i tretmanu“

 

 

 

 

Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

Teme: „Heimlichov zahvat“

„Heimlichov zahvat – Uloga medicinske sestre / tehničara pri pružanju

pomoći osobi koja se guši“

Komunikacijske vještine medicinske sestre/tehničara u psihijatriji“

 

 

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

Teme: „Uloga medicinske sestre/tehničara od kardio pulmonalnog aresta“

„Procedura snimanja elektrokardiograma (EKG)“

 

 

Gerontološkom centru Kantona Sarajevo

Teme:  „Uloga medicinske sestre u njezi korisnika sa dijabetesom“

„Uloga medicinske sestre u njezi korisnika sa hipertenzijom“

„Uloga medicinske sestre u njezi korisnika sa malignim oboljenjem“

 

 

 

Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba (Dom Nahorevo)

Teme:  „Dezinfekcija“

„Palijativna njega“

„Obezbjeđivanje optimalne njege u prevenciji dekubitusa“

 

 

 

 

PZU Poliklinika Eurofarm

Teme: „Covid pacijenti“

„Inzulinska rezinstencija“

 

 

 

PZU Poliklinika SaNaSa 

Teme:  „Održavanje endoskopskih instrumenata“

„Ergometrijski test, uloga medicinske sestre u pravilnom snimanju“.

„Njega dijabetičnog stopala, uloga medicinske sestre u njezi dijabetičnog stopala“